Klikk på kommunenavnet så blir du tatt med til siden for Råd for personer med nedsatt funksjonsevne.Fjord Giske Haram Stranda Sula Sykkylven ÅlesundOpplæring: Gode råd

Gode råd er et opplæringsopplegg for medlemmer av kommunale
råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det er et samarbeid
mellom FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede. Prosjektet er
støttet av Stiftelsen Dam.
Veileder for rådene for personar med funksjonsnedsetting fra Bufdir


Utarbeidd i samarbeid med Kommunalt- og moderniseringsdepartementet,
Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet.Veileder i CRPD fra Bufdir


FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Norske myndigheter har vært forpliktet til å følge konvensjonen
siden Norge ratifiserte den i 2013.

Denne veilederen er utabeidet med kommunene som hovedmålgruppe.

 


Kommuneloven


Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)Forskrift til kommuneloven

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)Likestillings- og diskrimineringsloven


Likestillings- og diskrimineringsloven er en norsk lov som har til formål å
fremme likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder.
Den omhandler diskriminering som har sammenheng med en rekke ulike
gruppekjennetegn: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon,
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.Menneskerettsloven

Menneskerettsloven er en norsk lov med formål om å styrke
menneskerettighetenes stilling i norsk rett.
Kongeriket Norges grunnlov §92

Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane
slik dei er fastsette i denne grunnlova og i traktatar om menneskerettar
som er bindande for Noreg.
Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Norske myndigheter har vært forpliktet til å følge konvensjonen
siden Norge ratifiserte den i 2013
.


Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.Retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse


Dette dokumentet er utgitt av Vegdirektoratet på bakgrunn av et samarbeid med
representanter fra Norges parkeringsforening Norpark, Oslo kommune, Norsk
Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Retningslinjene er utarbeidet i
samråd med Samferdselsdepartementet, og inneholder retningslinjer og kommentarer til
forskrift av 18. mars 2016 nr. 264 om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Dokumentet er ment som en støtte for de som skal arbeide med regelverket.Nettverk for medlemmer i råd for personer med funksjonsnedsettelse


Denne facebook gruppen er beregnet for alle medlemmer og varamedlemmer
til de kommunale-og fylkeskommunale rådene for personer med funksjonsnedsettelse.
Både de som representerer organisasjonene og
de politisk oppnevnte er hjertelig velkommen i gruppen.

Hensikten med denne gruppen er å styrke disse rådenes rolle og innflytelse,
slik at de man representerer får best mulig livsvilkår.Rådet for personar med nedsett funksjonsevne i Møre og Romsdal

Denne facebook gruppen er for medlemmer
av råd for personar med nedsett funksjonsevne i Møre og Romsdal.
Her kan man dele erfaringer, gode ideer, tips,stille hverandre spørsmål,
eller ta opp saker dere mener fylkesrådet bør ta tak i.